LOVNÉ - MsO SRZ BB

Prejsť na obsah
REVÍRY - LOVNÉ r. 2019 - 2021

Bystrica (Banská Bystrica)
Charakter: Lososové vody pstruhové. Všeobecný zákaz lovu od 1.októbra do 15.apríla!
Účel: Lovný
Číslo: 3-0350-4-1
Popis revíru: Potok Bystrica od ústia do rieky Hron po pramene, vrátane pravostranného prítoku Harmanec od ústia po pramene.

Hutná
č.1
Charakter: Lososové vody pstruhové. Všeobecný zákaz lovu od 1.októbra do 15.apríla!
Účel: Lovný
Číslo: 3-1200-4-1
Popis revíru: Potok Hutná (Ľubietovka) od ústia do rieky Hron po cestný most pri píle na konci obce Ľubietová a Vôdka od ústia po vodopád v Ľubietovej.

Lukavica

Charakter: Lososové vody pstruhové. Všeobecný zákaz lovu od 1.októbra do 15.apríla!
Účel: Lovný
Číslo: 3-2100-4-1
Popis revíru: Čiastkové povodie potoka Lukavica od ústia do rieky Hron po pramene s pravostranným prítokom Jasenica.

Ľupčica
Charakter: Lososové vody pstruhové. Všeobecný zákaz lovu od 1.októbra do 15.apríla!
Účel: Lovný
Číslo: 3-2120-4-1
Popis revíru: Čiastkové povodie Ľupčice od ústia do Hrona po pramene s ľavostrannými prítokmi - Bačúrovský potok, Podkonický potok a pravostranným prítokom Banský potok.

Malachovský potok

Charakter: Lososové vody pstruhové. Všeobecný zákaz lovu od 1.októbra do 15.apríla!
Účel: Lovný
Číslo: 3-2150-4-1
Popis revíru: Malachovský potok od ústia do Hrona po pramene s prítokmi.

Tajovský potok

Charakter: Lososové vody pstruhové. Všeobecný zákaz lovu od 1.októbra do 15.apríla!
Účel: Lovný
Číslo: 3-4290-4-1
Popis revíru: Tajovský potok od ústia do hrona po sútok Kordického a Tajovského potoka v obci Tajov.

Moštenický potok
č.1
Charakter: Lososové vody pstruhové. Všeobecný zákaz lovu od 1.októbra do 15.apríla!
Účel: Lovný
Číslo: 3-2320-4-1
Popis revíru: Čiastkové povodie Moštenického potoka od ústia do Hrona po sútok s Uhliarskym potokom v obci Moštenica.

Starohorský potok
č.1
Charakter: Lososové vody pstruhové. Všeobecný zákaz lovu od 1.októbra do 15.apríla!
Účel: Lovný
Číslo: 3-3880-4-1
Popis revíru: Starohorský potok od sútoku s Bysrickým potokom po cestný most v obci Staré Hory.

Hron č.8
Charakter: Kaprové vody s výskytom hlavátky. Lov povolený po celý rok s druhovou ochranou!
Účel: Lovný
Číslo: 3-1090-2-1
Popis revíru: Čiastkové povodie rieky Hron od ústia potoka Lukavica po cestný most v Banskej Bystrici – Radvaň.

Hron č.9b
Charakter: Lososové vody lipňové s výskytom hlavátky. Všeobecný zákaz lovu od 1.januára do 31.mája!
Účel: Lovný
Číslo: 3-1111-6-1
Popis revíru: Rieka Hron od cestného mosta pri zimnom štadióne v Banskej Bystrici po vakovú hať MVE Šalková a od cestného mosta v Šalkovej po ústie potoka Hutná (Ľubietovka) pri obci Lučatín.

Hron č.9c
 
Charakter: Kaprové vody s výskytom hlavátky. Lov povolený po celý rok s druhovou ochranou!
 
Účel: Lovný
 
Číslo: 3-1112-2-1
 
Popis revíru: Rieka Hron od vakovej hate MVE Šalková po cestný most v obci Šalková.

Hronské rameno Plavno

Charakter: Kaprové vody. Všeobecný zákaz lovu od 15. marca do 31. mája!
Účel: Lovný
Číslo: 3-5570-1-1
Popis revíru: Vodná plocha ramena Hrona pri obci Šálková. Časť ramena označená tabuľami v zalesnenom úseku je CHRO - celoročný zákaz lovu.

OR Pod Rybou

Charakter: Kaprové vody. Všeobecný zákaz lovu od 15. marca do 31. mája!
Účel: Lovný
Číslo: 3-2670-1-1
Popis revíru: Vodná plocha odstaveného ramena v meste Banská Bystrica - časť Uhlisko.

VN Badín

Charakter: Kaprové vody. Všeobecný zákaz lovu od 15. marca do 31. mája!
Účel: Lovný
Číslo: 3-4890-1-1
Popis revíru: Vodná plocha nádrže pri obci Badín. Na ľavej brehovej časti nádrže vo vzdialenosti 50 m od prítoku a na pravej brehovej časti vo vzdialenosti 60 m od prítoku po rybársku chatu je vyhlásená CHRO – celoročný zákaz lovu rýb !

VN T
ŕstie
Charakter: Kaprové vody. Všeobecný zákaz lovu od 15. marca do 31. mája!
Účel: Lovný
Číslo: 3-5870-1-1
Popis revíru: Vodná plocha nádrže na Mútňanskom potoku pod Suchým Vrchom pri osade Ortuty.

Zemný vodojem Badín

Charakter: Kaprové vody. Všeobecný zákaz lovu od 15. marca do 31. mája!
Účel: Lovný
Číslo: 3-6151-1-1
Popis revíru: Vodná plocha nachádzajúca sa pri VN Badín.
Návrat na obsah