RIADNE POVOLENIA - MsO SRZ BB

Prejsť na obsah

RYBÁRSKE POVOLENIA
Termíny výdaja riadnych povolení pre rok 2020

Dátum

Deň

Čas

30.12.2019

07.01.2020

14.01.2020

04.02.2020

18.02.2020

03.03.2020

17.03.2020

28.03.2020

31.03.2020

07.04.2020

14.04.2020

pondelok
utorok
utorok
utorok
utorok
utorok
utorok
sobota
utorok
utorok
utorok

od 15:00 do 18:00 hod.

od 15:00 do 18:00 hod.
od 15:00 do 18:00 hod.
od 15:00 do 18:00 hod.
od 15:00 do 18:00 hod.
od 15:00 do 18:00 hod.
od 15:00 do 18:00 hod.
od 09:00 do 12:00 hod.

od 15:00 do 18:00 hod.

od 15:00 do 18:00 hod.
od 15:00 do 18:00 hod.

Po termínoch výdaja bude každý výdaj povolení spoplatnený sumou 5€ (od 15.04.2020)!!!

CENNÍK POVOLENÍ
MsO SRZ BB - Informácia o platbách pre rok 2020

 • Členská známka dospelí

 • Členská známka mládež (vrátane študentov)

 • Členská známka deti (6-14 rokov)

41,00 €
17,00 €

1,00 €

- uhradiť do 31.03.2020!!!
- uhradiť do 31.03.2020
!!!

- uhradiť do 31.03.2020!!!

Členovia, ktorí zaplatia člen. príspevok po 31.03.2020 platia zápisné ako noví členovia.

 • Zápisné dospelí

 • Zápisné mládež

 • Zápisné deti

30,00 €
10,00 €
5,00

Zápisné platia len noví členovia, členovia ktorí si obnovujú členstvo v SRZ (obnoviť členstvo v SRZ bez prijímacích skúšok je možné maxim. do 3 rokov od ukončenia členstva).

Druhy povolení:

 • Zväzové povolenie na vody kaprové (Ka)

40,00 €

+ 1,00 € zväzový rybársky poriadok

Je podmienené nákupom miestneho Ka povolenia.

 • Miestne povolenie na vody Ka

 • Miestne povolenie so zľavou Ka

46,00 €
43,00 €

Zľava - (ZŤP, dôchodcovia od 62 rokov, ženy, mládež študenti do 25 rokov).

 • Miestne povolenie Ka pre deti 6-14 rokov

 • Miestne povolenie Ka pre deti do 3-5 rokov

 • Zväzové povol. na vody Ka pre deti 6-14 rokov

14,00 €
zdarma
10,00 €+ 1,00 € zväzový rybársky poriadok

Je podmienené nákupom miestneho Ka povolenia pre deti.

 • Zväzové povolenie na vody lipňové (Li)

40,00 €

+ 1,00 € zväzový rybársky poriadok

Je podmienené nákupom miestneho Li povolenia.

 • Miestne povolenie na vody Li

 • Miestne povolenie Li pre deti 6-14 rokov

 • Miestne povolenie na vody pstruhové (Ps)

 • Miestne povolenie Ps pre deti 6-14 rokov

 • Dobrovoľný príspevok na športovú činnosť detí a mládeže na rok 2020

 • Nová členská legitimácia

37,00 €
17,00 €
40,00 €
15,00 €

1,00 €

1,00 €


- resp. viac
-
len mládež a dospelí

Zľavu výlučne na miestne Ka povolenky majú: starobní dôchodcovia od 62 rokov (nar.1958 a starší), ZŤP a invalidní dôchodcovia po predložení dokladu o invalidite, ženy, mládež, študenti denného štúdia do 25 rokov, študenti, ktorí v r. 2020 dovŕšia 18 rokov, musia predložiť doklad o návšteve školy.

Do kategórie detí patria deti do 14 rokov, ktoré 14 rokov dosiahnú v r. 2020 (rok narodenia 2006 a mladšie).
Deti do 14 rokov môžu loviť len v sprievode plnoletej osoby, ktorá je držiteľom platného povolenia na rybolov (§ 14, odsek 6 a 7 vyhlášky o rybárstve). Môžu si zakúpiť aj Li a Ps povolenky.

Do kategórie mládeže patrí mládež od 15 do 17 rokov, pričom 15 rokov musí dosiahnuť v r. 2020 (roky narodenia 2005, 2004, 2003).

V kategórii dospelých budú členovia, ktorí v r.2020 dovŕšia 18 a viac rokov (rok narodenia 2002 a starší). Títo členovia (vrátane študentov) majú brigádnickú povinnosť odpracovať v roku 2020 6 brigádnických hodín.

Brigádnickú povinnosť nemajú dôchodcovia: invalidní, starobní od 62 rokov veku (nar. 1958 a starší), ZŤP, ženy a členovia RS.
Povinnosť členov SRZ odpracovať brigády:

1.) odpracovať 6 brigádnických hodín v roku 2020, alebo uhradiť vopred pri preberaní dokladov pre rok 2020 príspevok 42 €, čo bude považované za splnenie brigádnickej povinnosti pre rok 2020.
2.) v prípade neodpracovania 6 brigádnických hodín v 2019 musí člen s brigádnickou povinnosťou uhradiť 60 € (10 € za 1 hodinu) za neodpracované brigády v r.2019, a to pri preberaní dokladov pre rok 2020.

Členovia sú povinní prevziať si zaplatené známky a povolenky do 31.03.2020
Platby vykonávajte bankovým prevodom na účet SK89 0200 0000 0000 2703 3312, alebo priloženou poštovou poukážkou ktorú dostane pri odovzdávaní záznamov o úlovkoch. K prevzatiu dokladov pre r.2020 si prineste potvrdenie o platbe, členskú legitimáciu s nalepenou fotografiou, platný štátny rybársky lístok (vydáva mestský resp. obecný úrad) a potvrdenie o vrátení záznamov o úlovkoch za r. 2019.  Ak si platíte novú členskú legitimáciu doneste si aj fotografiu (3,5 x 3).


V Banskej Bystrici, 09.12.2019


                                                                                                         Výbor MsO SRZ Banská BystricaUpozornenie:

Lov rýb sa v roku 2020 riadi novoprijatým Zákonom o rybárstve č.216/2018 Z.z. účinného od 1.1.2019 a novou vykonávacou vyhláškou k tomuto zákonu. Vyzývame našich členov, aby si nový zákon o rybárstve prečítali a oboznámili sa s novými pravidlami lovu rýb.

Prosíme tých členov, ktorí si nenahlásili e-mailovú adresu, aby tak urobili buď osobne v kancelárii SRZ, alebo elektronicky na adresu: ryby.bb@gmail.com

Termíny brigád budú zverejnené na našej webovej stránke. Záujemca o brigádu sa na konkrétny termín prihlási buď elektronicky, alebo telefonicky u vedúceho brigády alebo brigádnického referenta. Počet brigádnikov na 1 brigádu je 30 osôb. Po naplnení tohto počtu sa záujemca môže prihlásiť na iný termín. Odpracované brigádnické hodiny sa budú evidovať formou brigádnického zoznamu a budú sa vpisovať do členského preukazu, ktorý je brigádnik  povinný na brigádu priniesť.

Doporučenie:
Pre lepšiu informovanosť doporučujeme našim členom pravidelne sledovať našu webovú stránku: www.rybybb.sk
Návrat na obsah