RIADNE POVOLENIA - RYBYBB

Prejsť na obsah

RYBÁRSKE POVOLENIA
Termíny výdaja riadnych povolení pre rok 2019

Dátum

Deň

Čas

10.01.2019

17.01.2019

24.01.2019

07.02.2019

21.02.2019

07.03.2019

14.03.2019

21.03.2019

28.03.2019

30.03.2019

04.04.2019

štvrtok

štvrtok
štvrtok
štvrtok
štvrtok
štvrtok

štvrtok

štvrtok
štvrtok

sobota

štvrtok

od 15:30 do 18:00 hod.
od 15:30 do 18:00
hod.
od 15:30 do 18:00
hod.
od 15:30 do 18:00
hod.
od 15:30 do 18:00
hod.
od 15:30 do 18:00
hod.

od 15:30 do 18:00 hod.

od 15:30 do 18:00 hod.

od 15:30 do 18:00 hod.
od 09:00 do 12:00 hod.

od 15:30 do 18:00 hod.

Po termínoch výdaja bude každý výdaj povolení spoplatnený sumou 5€ (od 05.04.2019)!!!

CENNÍK POVOLENÍ
MsO SRZ BB - Informácia o pladbách pre rok 2019

 • Členská známka dospelí

 • Členská známka mládež (vrátane študentov)

32,00 €
17,00 €

- uhradiť do 31.03.2019!!!
- uhradiť do 31.03.201
9!!!

Členovia, ktorí zaplatia člen. príspevok po 31.03.2018 viď § 10, ods. 1c a ods. 2 Stavov SRZ, platia zápisné ako noví členovia.

 • Zápisné dospelí

 • Zápisné mládež

 • Zápisné deti

30,00 €
10,00 €
5,00

Zápisné platia len noví členovia, členovia ktorí si obnovujú členstvo v SRZ (obnoviť členstvo v SRZ bez prijímacích skúšok je možné maxim. do 3 rokov od ukončenia členstva).

Druhy povolení:

 • Zväzové povolenie na vody kaprové (Ka)

40,00 €

+ 1,00 € zväzový rybársky poriadok

Je podmienené nákupom miestneho Ka povolenia.

 • Miestne povolenie na vody Ka

 • Miestne povolenie so zľavou Ka

43,00 €
40,00 €

Zľava - (ZŤP, dôchodcovia od 62 rokov, ženy, mládež študenti do 25 rokov).

 • Miestne povolenie Ka pre deti 6-14 rokov

 • Miestne povolenie Ka pre deti do 3-5 rokov

 • Zväzové povol. na vody Ka pre deti 6-14 rokov

14,00 €
zdarma
10,00 €


- lov na „bič“ (prút bez navijáka)
+ 1,00 € zväzový rybársky poriadok

Je podmienené nákupom miestneho Ka povolenia pre deti.

 • Zväzové povolenie na vody lipňové (Li)

40,00 €

+ 1,00 € zväzový rybársky poriadok

Je podmienené nákupom miestneho Li povolenia.

 • Miestne povolenie na vody Li

 • Miestne povolenie Li pre deti 6-14 rokov

 • Miestne povolenie na vody pstruhové (Ps)

 • Miestne povolenie Ps pre deti 6-14 rokov

 • Dobrovoľný príspevok na športovú činnosť detí a mládeže na rok 2019

 • Nová členská legitimácia

37,00 €
17,00 €
33,00 €
15,00 €

1,00 €

1,00 €-
len mládež a dospelí

Zľavu výlučne na miestne Ka povolenky majú: starobní dôchodcovia od 62 rokov (nar.1957 a starší), ZŤP a invalidní dôchodcovia po predložení dokladu o invalidite, ženy, mládež, študenti denného štúdia do 25 rokov, študenti, ktorí v r. 2019 dovŕšia 18 rokov, musia predložiť doklad o návšteve školy.

Do kategórie detí patria deti do 14 rokov, ktoré 14 rokov dosiahnú v r. 2019 (rok narodenia 2004 a mladšie).
Deti do 14 rokov môžu loviť len v sprievode plnoletej osoby, ktorá je držiteľom platného povolenia na rybolov (§ 14, odsek 6 a 7 vyhlášky o rybárstve). Môžu si zakúpiť aj Li a Ps povolenky.

Do kategórie mládeže patrí mládež od 15 do 17 rokov, pričom 15 rokov musí dosiahnuť v r. 2019 (roky narodenia 2004, 2003, 2002).

V kategórii dospelých budú členovia, ktorí v r.2019 dovŕšia 18 a viac rokov (rok narodenia 2001 a starší). Títo členovia (vrátane študentov) majú brigádnickú povinnosť odpracovať v roku 2019 6 brigádnických hodín.

Brigádnickú povinnosť nemajú dôchodcovia: invalidní, starobní od 62 rokov veku (nar. 1957 a starší), ZŤP, ženy a členovia RS.
Povinnosť členov SRZ odpracovať brigády:

1.) odpracovať 6 brigádnických hodín v roku 2019, alebo uhradiť vopred pri preberaní dokladov pre rok 2019 príspevok 42 €, čo bude považované za splnenie brigádnickej povinnosti pre rok 2019.
2.) v prípade neodpracovania 6 brigádnických hodín v 2018 musí člen s brigádnickou povinnosťou uhradiť 60 € (10 € za 1 hodinu) za neodpracované brigády v r.2018, a to pri preberaní dokladov pre rok 2019.

Členovia sú povinní prevziať si zaplatené známky a povolenky do 31.03.2019
Platby vykonávajte bankovým prevodom na účet SK89 0200 0000 0000 2703 3312, alebo priloženou poštovou poukážkou. K prevzatiu dokladov pre r.2018 si prineste potvrdenie o platbe, členskú legitimáciu s nalepenou fotografiou, platný štátny rybársky lístok (vydáva mestský resp. obecný úrad) a potvrdenie o vrátení záznamov o úlovkoch za r. 2018.  Ak si platíte novú členskú legitimáciu doneste si aj fotografiu (3,5 x 3).


V Banskej Bystrici, 10.12.2018


                                                                                                         Výbor MsO SRZ Banská BystricaUpozornenie:

Lov rýb sa v roku 2019 riadi novoprijatým Zákonom o rybárstve č.216/2018 Z.z. účinného od 1.1.2019 a novou vykonávacou vyhláškou k tomuto zákonu. Vyzývame našich členov, aby si nový zákon o rybárstve prečítali a oboznámili sa s novými pravidlami lovu rýb.

Prosíme tých členov, ktorí si nenahlásili e-mailovú adresu, aby tak urobili buď osobne v kancelárii SRZ, alebo elektronicky na adresu: ryby.bb@gmail.com

Termíny brigád budú zverejnené na našej webovej stránke. Záujemca o brigádu sa na konkrétny termín prihlási buď elektronicky, alebo telefonicky u vedúceho brigády alebo brigádnického referenta. Počet brigádnikov na 1 brigádu je 30 osôb. Po naplnení tohto počtu sa záujemca môže prihlásiť na iný termín. Odpracované brigádnické hodiny sa budú evidovať formou brigádnického zoznamu a budú sa vpisovať do členského preukazu, ktorý je brigádnik  povinný na brigádu priniesť.

Doporučenie:
Pre lepšiu informovanosť doporučujeme našim členom pravidelne sledovať našu webovú stránku: www.rybybb.sk
Návrat na obsah