07.02.2023 | POZVÁNKA NA VÝROČNÚ ČLENSKÚ SCHÔDZU

Prejsť na obsah

07.02.2023 | POZVÁNKA NA VÝROČNÚ ČLENSKÚ SCHÔDZU

SRZ MsO BB
Uverejnený podľa Predseda v POZVÁNKA · Utorok 07 Feb 2023
Tags: blogrybybbsrzmsobbvyrocnaclenskaschodza
P O Z V Á N K A
  
na Výročnú členskú schôdzu a MK SRZ MsO Banská Bystrica,
za účasti Obvodných organizácií č.1, 2 a 3,

ktorá sa uskutoční dňa  25.02.2023 /sobota/ o 9,00 hod.
v budove Odborov ČSA 25 Banská Bystrica, vchod od križovatky
(rohová budova spojená s Poliklinikou, býv. Krajská odborová rada)

Program:
1. Otvorenie rokovania, schválenie programu
2. Voľba pracovného predsedníctva, mandátovej a návrhovej komisie
3. Správa o činnosti MsO za rok 2022
4. Správa mandátovej komisie
5. Správa hospodára MsO za rok 2022
6. Správa KK o hospodárení za rok 2022 a návrh rozpočtu na rok 2023
7. Plán hlavných úloh pre rok 2023

Prestávka

8. Diskusia
9. Návrh na uznesenie
10. Záver

VČS sa zúčastňujú dospelí členovia (od 18 rokov veku) našej organizácie.

V Banskej Bystrici, 06.02.2023


Návrat na obsah