07.06.2022 | VOĽBY 2022

Prejsť na obsah

07.06.2022 | VOĽBY 2022

SRZ MsO BB
Uverejnený podľa Hospodár v OZNAM · Utorok 07 Jun 2022
Tags: blogrybybbsrzmsobbvolby
Návrh kandidátov do mestského výboru a kontrolnej komisie
SRZ MsO Banská Bystrica
  na volebné obdobie 2022 – 2026

Volebný poriadok SRZ Rada Žilina umožňuje predkladať návrhy členov, ktorí majú záujem o miesto člena mestského výboru alebo kontrolnej komisie, a to buď osobne za seba, alebo návrhom kandidátov vhodných pre prácu vo výboroch od členov SRZ.

Návrh na kandidáta do mestského výboru a kontrolnej komisie možno podať osobne ( v kancelárii počas úradných hodín), poštou alebo elektronicky na adresu SRZ MsO Banská Bystrica.

Svoje návrhy môžete predkladať do termínu 14.06.2022.

V zmysle Volebného poriadku návrh kandidáta obsahuje:
a) Meno a priezvisko, titul kandidáta
b) Trvalé bydlisko
c) Vek
d) Funkcia, do ktorej je kandidát navrhovaný
e) Pracovné povolanie, prípadne doterajšia pracovná náplň
f) Doba členstva v SRZ
g) Doba a druhy vykonávaných funkcií v SRZ
h) Disciplinárne previnenia a lehoty ich uloženia
i) Udelené vyznamenania
j) Charakteristika kandidáta a predpoklady na vykonanie volenej funkcie

Tlačivá návrh kandidáta a potvrdenie o prijatí návrhu na kandidáta sú prílohou tohoto oznamu alebo sú k dispozícii v kancelárii MsO, Ruttkaya Nedeckého 2.


Ján Dianiška
predseda SRZ MsO Banská Bystrica


    Návrat na obsah