17.09.2021 | POZVÁNKA NA VÝROČNÚ ČLENSKÚ SCHÔDZU

Prejsť na obsah

17.09.2021 | POZVÁNKA NA VÝROČNÚ ČLENSKÚ SCHÔDZU

SRZ MsO BB
Uverejnený podľa Hospodár v POZVÁNKA · Piatok 17 Sep 2021
Tags: blogrybybbsrzmsobbvyrocnaclenskaschodza
Slovenský rybársky zväz, mestská organizácia Banská Bystrica,
Ruttkaya Nedeckého 2, 974 01, Banská Bystrica


P O Z V Á N K A


na Výročnú členskú schôdzu a MK SRZ MsO Banská Bystrica,
za účasti Obvodných organizácií č.1, 2 a 3,

ktorá sa uskutoční dňa  24.09.2021 /piatok/ o 17,00 hod.
v AULE Obchodnej akadémie, Tajovského 25, Banská Bystrica


Program:

1. Otvorenie rokovania, schválenie programu
2. Voľba pracovného predsedníctva, mandátovej a návrhovej komisie
3. Správa o činnosti MsO za rok 2020
4. Správa mandátovej komisie
5. Správa hospodára MsO za rok 2020
6. Správa KK o hospodárení za rok 2020 a návrh rozpočtu na rok 2021
7. Plán hlavných úloh pre rok 2021

Prestávka

8. Diskusia
9. Návrh na uznesenie
10. Záver


VČS sa zúčastňujú dospelí členovia (od 18 rokov veku) našej organizácie. Pri prezentácii je potrebné odovzdať hodnoverne vyplnené "Čestné prehlásenie", ktoré tvorí prílohu pozvánky.


V Banskej Bystrici, 06.09.2021


Návrat na obsah