27.05.2020 | OZNAM OD PREDSEDU

Prejsť na obsah

27.05.2020 | OZNAM OD PREDSEDU

SRZ MsO BB
Uverejnený podľa Predseda v DÔLEŽITÉ · Streda 27 Maj 2020
Tags: blogrybybbsrzmsobbdoleziteoznam
Milí priatelia športového rybolovu.

Aj napriek výskytu pandémie Covid-19 sa 16.04.2020 začala sezóna na pstruhových revíroch SRZ. Teraz sa blíži termín zahájenia rybolovu na kaprových revíroch a tak isto aj na lipňových revíroch.

Z tohto dôvodu si Vás dovoľujem upozorniť na dôsledné dodržiavanie vzdialenosti 5m medzi jednotlivými členmi SRZ vykonávajúcich rybárske právo, hlavne na vodných nádržiach. Toto korešponduje aj so štátnym  nariadením nosiť rúško na vonkajších priestoroch, pokiaľ ste bližšie ako 5m k najbližšej osobe.

Zároveň Vám oznamujem, že termíny brigád sa presúvajú na september – december 2020. V súčasnej dobe sa vykonávajú práce na revíroch SRZ MsO BB, ktoré umožnia výkon rybárskeho práva.

Zároveň týmto žiadam členov rybárskej stráže, aby dôsledne kontrolovali dodržiavanie  nariadenia vlády SR, zákonov a vyhlášky SRZ.

Taktiež je nutné dbať na hygienickú bezpečnosť. To znamená, že po odchode zo stanovišťa nesmú zostať žiadne zbytky potravín, prípadne kŕmnych zmesí a nástrah. Odpad, ktorý vám zostane, je potrebné zobrať na likvidáciu v mieste bydliska, nenechávať ho v kontajneroch.

Výdaj povolení od 03.06.2020 bude pokračovať na základe telefonického dohovoru s p. Stykom, hospodárom SRZ BB, tel. číslo 0905 741 581. Táto možnosť je len z dôvodu výskytu pandémie Covid 19 a koniec bude zverejnený.

V roku 2020 bude možné využívať naše rekreačné zariadenia na VN Plavno, OR Pod Ryba a VN Badín len po úplnom zrušení všetkých opatrení súvisiacich s výskytom Covid-19.

Záverom, Vám chcem v mene výboru popriať veľa rybárskych úspechov.

S pozdravom

Ján Dianiška
predseda SRZ MsO Banská Bystrica


Návrat na obsah