Povolenia na rybolov - SRZ MsO BB

Prejsť na obsah

SEZÓNNE POVOLENIA


Cenník členských známok, povolení na rybolov a ostatných poplatkov člena MsO Banská Bystrica pre rok 2023
 

Členská známka + povolenie na rybolov


Dospelí 18 až 61 rokov
41,00 € | Členská známka
50,00 € | Kaprové miestne
51,00 € | Kaprové zväzové
40,00 € | Lipňové miestne
51,00 € | Lipňové zväzové
50,00 € | Pstruhové miestne

ZŤP, ženy dôchodca od 62 rokov a starší
41,00 € | Členská známka
46,00 € | Kaprové miestne
51,00 € | Kaprové zväzové
40,00 € | Lipňové miestne
51,00 € | Lipňové zväzové
50,00 € | Pstruhové miestne

Mládež 15 až 17 rokov, študenti do 25 rokov
17,00 € | Členská známka
46,00 € | Kaprové miestne
51,00 € | Kaprové zväzové
40,00 € | Lipňové miestne
51,00 € | Lipňové zväzové
50,00 € | Pstruhové miestne

Deti 6 až 14 rokov
1,00 € | Členská známka
14,00 € | Kaprové miestne
11,00 € | Kaprové zväzové
17,00 € | Lipňové miestne
11,00 € | Lipňové zväzové
15,00 € | Pstruhové miestne

Deti 3 až 5 rokov
1,00 € | Členská známka
0,00 € | Kaprové miestne
11,00 € | Kaprové zväzové
17,00 € | Lipňové miestne
11,00 € | Lipňové zväzové
15,00 € | Pstruhové miestne

  Kúpa zväzového Ka a Li povolenia je podmienená kúpou aj miestneho Ka a Li povolenia.  

Brigády


42,00 € | Predplatené brigády na rok 2023
60,00 € | Neodpracované brigády za rok 2022

Zápisné nových členov


30,00 € | Zápisné nových členov dospelí
10,00 € | Zápisné nových členov mládež
5,00 € | Zápisné nových členov deti

Členská legitimácia


1,00 € | Nová členská legitimácia

Dobrovoľný príspevok na deti a športovú činnosť - ľubovolný


Prevzatie dokladov
1,50 € | Osobne v Rybárskom dome v BB
6,50 € | Doručenie kuriérom (vrátane bankových poplatkov)


SRZ MsO Banská Bystrica – pokyny o platbách pre rok 2023


Zľavu na miestne Ka povolenky majú: starobní dôchodcovia od 62 rokov (nar.1961 a starší), ZŤP  a invalidní dôchodcovia po predložení dokladu o invalidite, ženy, mládež, študenti denného štúdia do 25 r., študenti, ktorí v r. 2023 dovŕšia 18 rokov, predložia doklad o návšteve školy.
 
Do kategórie detí patria deti do 14 rokov, ktoré 14 rokov dovŕšia v r. 2023 (rok narodenia 2009 a mladšie).

Do kategórie mládeže patrí mládež od 15 do 17 rokov, pričom 15 dovŕši v r. 2023 (roky narodenia 2008, 2007,2006).

V kategórii dospelých sú členovia, ktorí v r. 2023 dovŕšia 18 a viac rokov (rok narodenia 2005 a starší). Títo členovia (vrátane študentov) majú brigádnickú povinnosť odpracovať v roku 2023  6 brigádnických hodín.

Brigádnickú povinnosť nemajú dôchodcovia: invalidní, starobní od 62 rokov veku (nar. 1961 a starší), ZŤP, ženy a členovia RS.
 
Povinnosť členov SRZ odpracovať brigády:
  1. odpracovať 6 brigádnických hodín v roku 2023 alebo uhradiť vopred pri preberaní dokladov pre rok 2023 príspevok  42  €, čo bude považované za splnenie brigádnickej povinnosti pre rok 2023.
  2. v prípade neodpracovania 6 brigádnických hodín v 2022 , musí člen s brigádnickou povinnosťou uhradiť 60 € (10 € za 1 hodinu) za neodpracované brigády v r. 2022, a to pri preberaní dokladov pre rok 2023. Platby vykonávajte bankovým prevodom na účet SK89 0200 0000 0000 2703 3312, alebo poštovou poukážkou, ktorú si vezmete z osobitnej krabice na schodišti Rybárskeho domu , pri vhodení vyplneného záznamu o úlovkoch do pripravenej schránky, umiestnenej tiež na schodišti Rybárskeho domu v B. Bystrici počas úradných hodín.
  3. Od 1.1.2023 bude na webovej stránke SRZ MsO Banská Bystrica spustená aplikácia e-shopu, v ktorom je možné zakúpiť si povolenia na lov, členské známky a ostatné poplatky pre rok 2023 elektronickým spôsobom. Podrobnosti budú zverejnené na našej webovej stránke do konca roku 2022.

Upozornenie


 
Prosíme tých členov, ktorí si nenahlásili e-mailovú adresu, aby tak urobili buď osobne v kancelárii SRZ, alebo elektronicky na adresu: ryby.bb@gmail.com

Termíny brigád budú zverejnené na našej webovej stránke. Záujemca o brigádu sa na konkrétny termín prihlási buď elektronicky, alebo telefonicky u vedúceho brigády alebo brigádnického referenta. Počet brigádnikov na 1 brigádu je 30 osôb. Po naplnení tohto počtu sa záujemca môže prihlásiť na iný termín. Odpracované brigádnické hodiny sa budú evidovať formou brigádnického zoznamu a budú sa zapisovať do členského preukazu, ktorý je brigádnik  povinný na brigádu priniesť.


Doporučenie


Pre lepšiu informovanosť doporučujeme našim členom pravidelne sledovať našu webovú stránku www.rybybb.sk

V Banskej Bystrici, 12.12.2022

Výbor SRZ MsO Banská Bystrica
Ján Dianiška (predseda)
Návrat na obsah