17.06.2023 | PROBLÉM MVE V ŠÁLKOVEJ NÁM NIE JE ĽAHOSTAJNÝ

Prejsť na obsah

17.06.2023 | PROBLÉM MVE V ŠÁLKOVEJ NÁM NIE JE ĽAHOSTAJNÝ

SRZ MsO BB
Uverejnený podľa Tajomník MsO v OZNAM · Sobota 17 Jun 2023
Tags: blogrybybbsrzmsobbproblemmvesalkova

Problém MVE v Šalkovej nám nie je ľahostajný


Malá vodná elektráreň v Šalkovej je stavbou, ktorá má svoj vplyv na životné prostredie, osobitne na rieku Hron a život v nej. Realitou je hromadenie sedimentov, problémy s rybovodom, povodňové situácie pri zamŕzaní hladiny a ďalšie riziká spojené s prevádzkou. Výbor MsO SRZ B. Bystrica preto písomne  vyzval prevádzkovateľa MVE:

  1. aby pri prevádzke MVE postupoval tak, aby pri manipulácii s hladinou vody neohrozil, alebo neohrozoval rybiu obsádku a populáciu v časti rieky Hron dotknutej existenciou a fungovaním MVE. Máme totiž napríklad za to, že nahromadené sedimenty nad MVE by pri neúmerne a nevhodne rýchlom nárazovom spúšťaní hladiny vody prostredníctvom systémov vodnej stavby MVE, mohli tak rýchlo a intenzívne znečistiť  ďalší tok rieky, že by mohlo dôjsť k ekologickej havárii – hromadnému úhynu rýb,
  2. aby pri prevádzke MVE postupoval tak, aby pri manipulácii s hladinou neohrozoval zdravie a život osôb, ktoré sa v tom čase môžu nachádzať, hoci aj vo väčšej vzdialenosti po toku, pod vodným dielom, napríklad športových rybárov, ktorí tam majú možnosť vykonávať rybárske právo,
  3. aby udržiaval permanentne vo funkčnom stave potrubie navádzajúce ryby do rybovodu,
  4. aby MsO SRZ B. Bystrica ako organizačnú zložku Slovenského rybárskeho zväzu - vykonávateľa štátom prideleného výkonu rybárskeho práva – písomne a záväzne oboznámil s aktuálnym systémom oparení, ktoré je schopný reálne aplikovať (resp. aplikuje)  pri prevencii, alebo pri vzniku mimoriadnej, krízovej, alebo havarijnej situácie s vodnou hladinou, vo vzťahu k životnému prostrediu, organizmom žijúcim v rieke a jej okolí, ako aj ľudským životom, zdraviu a majetkom.

Žiadame zároveň našich členov, taktiež verejnosť, alebo akýchkoľvek rybárov loviacich na rieke Hron v okolí MVE, aby v prípade spozorovania podozrivých okolností kontaktovali Slovenský vodohospodársky podnik - odštepný závod Povodie Hrona, Inšpekciu životného prostredia, alebo našu MsO SRZ v B. Bystrici.

Hron je náš klenot, ktorý si musíme chrániť!

Marcel Pecník
Tajomník MsO


Návrat na obsah