Havárie - SRZ MsO BB

Prejsť na obsah

HAVÁRIEUPOZORNENIE!
Opatrenia na záchranu rýb pri mimoriadných situáciach!

Loviaci je povinný v zmysle § 41 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách informovať o podozrení zo zhoršenia kvality vôd v čo najkratšej dobe Slovenskú inšpekciu životného prostredia (SIŽP), OÚ ŽP, prípadne políciu.

Zároveň okamžite zabezpečí odber aktuálnych vzoriek vody nad miestom, v mieste a pod miestom zisteného zhoršenia kvality vody na toku, poprípade odoberie vzorky uhynutých rýb a bezodkladne informuje príslušných funcionárov MsO SRZ Banská Bystrica!

KONTAKTYInštitúcie


SIŽP Banská Bystrica | +421 903 770 173

POLÍCIA SR | 158, 112

Funkcionári MsO


Vedúci rybárskej stráže a referent čistoty vôd
Roman Drienik | +421 905 619 794

Hospodár
Erich Styk | +421 905 741 581

Predseda
Ján Dianiška | +421 903 808 693

Podpredseda
PhDr. Igor Fraňa | +421 903 554 452

Tajomník
Ing. Jozef Lipták | +421 905 626 517
Návrat na obsah