Povolenia na rybolov - SRZ MsO BB

Prejsť na obsah

SEZÓNNE POVOLENIA


Cenník členských známok, povolení na rybolov a ostatných poplatkov člena MsO Banská Bystrica pre rok 2024
 

Členská známka + povolenie na rybolov


Dospelí 18 až 61 rokov
50,00 € | Členská známka
70,00 € | Kaprové miestne
76,00 € | Kaprové zväzové
45,00 € | Lipňové miestne
71,00 € | Lipňové zväzové
50,00 € | Pstruhové miestne

ZŤP, ženy dôchodca od 62 rokov a starší
50,00 € | Členská známka
60,00 € | Kaprové miestne
76,00 € | Kaprové zväzové
45,00 € | Lipňové miestne
71,00 € | Lipňové zväzové
50,00 € | Pstruhové miestne

Mládež 15 až 17 rokov, študenti do 25 rokov
17,00 € | Členská známka
60,00 € | Kaprové miestne
76,00 € | Kaprové zväzové
45,00 € | Lipňové miestne
71,00 € | Lipňové zväzové
50,00 € | Pstruhové miestne

Deti 6 až 14 rokov
1,00 € | Členská známka
14,00 € | Kaprové miestne
16,00 € | Kaprové zväzové
17,00 € | Lipňové miestne
11,00 € | Lipňové zväzové
15,00 € | Pstruhové miestne

Deti 3 až 5 rokov
1,00 € | Členská známka
0,00 € | Kaprové miestne
1,00 € | Kaprové zväzové
17,00 € | Lipňové miestne
11,00 € | Lipňové zväzové
15,00 € | Pstruhové miestne

  Kúpa zväzového Ka a Li povolenia je podmienená kúpou aj miestneho Ka a Li povolenia.  

Brigády


42,00 € | Predplatené brigády na rok 2024
60,00 € | Neodpracované brigády za rok 2023

Zápisné nových členov


45,00 € | Zápisné nových členov dospelí
15,00 € | Zápisné nových členov mládež
5,00 € | Zápisné nových členov deti

Členská legitimácia


1,00 € | Nová členská legitimácia

Dobrovoľný príspevok na deti a športovú činnosť - ľubovolný


Prevzatie dokladov
1,50 € | Osobne v Rybárskom dome v BB
5,50 € | Doručenie kuriérom (vrátane bankových poplatkov)

SRZ MsO Banská Bystrica – pokyny o platbách pre rok 2024


Zľavu na miestne Ka povolenky majú: starobní dôchodcovia od 62 rokov (nar.1962 a starší), ZŤP  a invalidní dôchodcovia po predložení dokladu o invalidite, ženy, mládež, študenti denného štúdia do 25 r., študenti, ktorí v r. 2024 dovŕšia 18 rokov, predložia doklad o návšteve školy.
 
Do kategórie detí patria deti do 14 rokov, ktoré 14 rokov dovŕšia v r. 2024 (rok narodenia 2010 a mladšie).

Do kategórie mládeže patrí mládež od 15 do 17 rokov, pričom 15 dovŕši v r. 2024 (roky narodenia 2009, 2008, 2007).

V kategórii dospelých sú členovia, ktorí v r. 2024 dovŕšia 18 a viac rokov (rok narodenia 2006 a starší). Títo členovia (vrátane študentov) majú brigádnickú povinnosť odpracovať v roku 2024  6 brigádnických hodín.

Brigádnickú povinnosť nemajú dôchodcovia: invalidní, starobní od 62 rokov veku (nar. 1962 a starší), ZŤP, ženy a členovia RS.
 
Povinnosť členov SRZ odpracovať brigády:
  1. odpracovať 6 brigádnických hodín v roku 2024 alebo uhradiť vopred pri preberaní dokladov pre rok 2024 príspevok 42,00 €, čo bude považované za splnenie brigádnickej povinnosti pre rok 2024.
  2. v prípade neodpracovania 6 brigádnických hodín v 2022 , musí člen s brigádnickou povinnosťou uhradiť 60,00 € (10,00 € za 1 hodinu) za neodpracované brigády v r. 2023

e-shop


Na webovej stránke SRZ MsO Banská Bystrica je spustená aplikácia e-shop, v ktorej je možné zakúpiť si povolenia na lov rýb, členské známky a zaplatiť ostatné poplatky pre rok 2024 elektronickým spôsobom. Podrobnosti budú zverejnené na našej webovej stránke (pokyny a návod k nákupu povolení formou elektronickým spôsobom). Forma doručenia dokladov je aj kuriérom.

Platby


 Platby vykonávajte bankovým prevodom na účet SK89 0200 0000 0000 2703 3312, alebo poštovou poukážkou, ktorú si vezmete z osobitnej krabice na schodišti Rybárskeho domu pri vhodení vyplneného záznamu o úlovkoch do pripravenej schránky umiestnenej tiež na schodišti Rybárskeho domu v B. Bystrici počas úradných hodín.

Upozornenie


Prosíme tých členov, ktorí si nenahlásili e-mailovú adresu, aby tak urobili buď osobne v kancelárii SRZ, alebo elektronicky na adresu: ryby.bb@gmail.com

Termíny brigád budú zverejnené na našej webovej stránke. Záujemca o brigádu sa na konkrétny termín prihlási buď elektronicky, alebo telefonicky u vedúceho brigády alebo brigádnického referenta. Počet brigádnikov na 1 brigádu je 30 osôb. Po naplnení tohto počtu sa záujemca môže prihlásiť na iný termín. Odpracované brigádnické hodiny sa budú evidovať formou brigádnického zoznamu a budú sa zapisovať do členského preukazu, ktorý je brigádnik  povinný na brigádu priniesť.


Doporučenie


Pre lepšiu informovanosť doporučujeme našim členom pravidelne sledovať našu webovú stránku www.rybybb.sk

V Banskej Bystrici, 15.12.2023

Výbor SRZ MsO Banská Bystrica
Ján Dianiška (predseda)
Návrat na obsah