Povolenia na rybolov - SRZ MsO BB

Prejsť na obsah

SEZÓNNE POVOLENIA


SRZ MsO BB - Informácia o platbách pre rok 2022
 
Členská známka dospelí
41,00 € | Uhradiť do 31.03.2022!!!

Členská známka mládež (vrátane študentov)
17,00 € | Uhradiť do 31.03.2022!!!

Členská známka deti (3-14 rokov)
1,00 € | Uhradiť do 31.03.2022!!!

  • Členovia, ktorí zaplatia člen. príspevok po 31.03.2022 platia zápisné ako noví členovia.

Zápisné dospelí
30,00 €

Zápisné mládež
10,00 €

Zápisné deti
5,00 €

  • Zápisné platia len noví členovia, členovia ktorí si obnovujú členstvo v SRZ (obnoviť členstvo v SRZ bez prijímacích skúšok je možné maxim. do 3 rokov od ukončenia členstva).

Druhy povolení:


Zväzové povolenie na vody kaprové (Ka)
40,00 € + 1,00 € - zväzový rybársky poriadok
  • Je podmienené nákupom miestneho Ka povolenia.

Miestne povolenie na vody Ka
46,00 €

Miestne povolenie so zľavou Ka
43,00 €
  • Zľava - (ZŤP, dôchodcovia od 62 rokov, ženy, mládež, študenti do 25 rokov).

Miestne povolenie Ka pre deti 6-14 rokov
14,00 €

Miestne povolenie Ka pre deti do 3-5 rokov
zdarma

Zväzové povol. na vody Ka pre deti 3-14 rokov
10,00 € + 1,00 € - zväzový rybársky poriadok
  • Je podmienené nákupom miestneho Ka povolenia pre deti.

Zväzové povolenie na vody lipňové (Li)
40,00 € + 1,00 € - zväzový rybársky poriadok
  • Je podmienené nákupom miestneho Li povolenia.

Miestne povolenie na vody Li
37,00 €

Miestne povolenie Li pre deti 3-14 rokov
17,00 €

Miestne povolenie na vody pstruhové (Ps)
40,00 €

Miestne povolenie Ps pre deti 3-14 rokov
15,00 €

Dobrovoľný príspevok na športovú činnosť detí a mládeže na rok 2022
1,00 € - resp. viac

Nová členská legitimácia
1,00 €

ČÍSLO ÚČTU

SK89 0200 0000 0000 2703 3312


Zľavu výlučne na miestne Ka povolenky majú: starobní dôchodcovia od 62 rokov (nar.1960 a starší), ZŤP a invalidní dôchodcovia po predložení dokladu o invalidite, ženy, mládež, študenti denného štúdia do 25 rokov, študenti, ktorí v r. 2022 dovŕšia 18 rokov, musia predložiť doklad o návšteve školy.

Do kategórie detí patria deti do 14 rokov, ktoré 14 rokov dosiahnú v r. 2022 (rok narodenia 2008 a mladšie). Môžu si zakúpiť aj Li a Ps povolenky.

Do kategórie mládeže patrí mládež od 15 do 17 rokov, pričom 15 rokov musí dosiahnuť v r. 2022 (roky narodenia 2007, 2006, 2005).

V kategórii dospelých budú členovia, ktorí v r. 2022 dovŕšia 18 a viac rokov (rok narodenia 2004 a starší). Títo členovia (vrátane študentov) majú brigádnickú povinnosť odpracovať v roku 2021 6 brigádnických hodín.

Brigádnickú povinnosť nemajú dôchodcovia: invalidní, starobní od 62 rokov veku (nar. 1960 a starší), ZŤP, ženy a členovia RS.
 

Povinnosť členov SRZ odpracovať brigády:

 
  1. odpracovať 6 brigádnických hodín v roku 2022, alebo uhradiť vopred pri preberaní dokladov pre rok 2022 príspevok 42,00 €, čo bude považované za splnenie brigádnickej povinnosti pre rok 2022.
  2. v prípade neodpracovania 6 brigádnických hodín v 2021 musí člen s brigádnickou povinnosťou uhradiť 60,00 € (10,00 € za 1 hodinu) za neodpracované brigády v r. 2021, a to pri preberaní dokladov pre rok 2022.

Platby vykonávajte bankovým prevodom na účet SK89 0200 0000 0000 2703 3312, alebo priloženou poštovou poukážkou, ktorú si vezmete z osobitnej krabice na schodišti Rybárskeho domu, pri vhodení vyplneného záznamu o úlovkoch do pripravenej schránky, umiestnenej tiež na schodišti Rybárskeho domu v B. Bystrici.

Upozornenie:

Prosíme tých členov, ktorí si nenahlásili e-mailovú adresu, aby tak urobili buď osobne v kancelárii SRZ, alebo elektronicky na adresu: ryby.bb@gmail.com

Termíny brigád budú zverejnené na našej webovej stránke. Záujemca o brigádu sa na konkrétny termín prihlási buď elektronicky, alebo telefonicky u vedúceho brigády alebo brigádnického referenta. Počet brigádnikov na 1 brigádu je 30 osôb. Po naplnení tohto počtu sa záujemca môže prihlásiť na iný termín. Odpracované brigádnické hodiny sa budú evidovať formou brigádnického zoznamu a budú sa zapisovať do členského preukazu, ktorý je brigádnik  povinný na brigádu priniesť.

Krúžok mladých rybárov pri
SRZ MsO BB bude pokračovať v činnosti až po uvoľnení pandemických opatrení.

Doporučenie:
Pre lepšiu informovanosť doporučujeme našim členom pravidelne sledovať našu webovú stránku www.rybybb.sk

V Banskej Bystrici, 30.11.2021

Výbor SRZ MsO Banská Bystrica
Ján Dianiška (predseda)

HOSŤOVACIE POVOLENIA


Predajné miesta a cenník hosťovacích povolení

Miesta predaja:
Rybárske potreby ICHTYS, Majerská cesta 98, tel.č. +421 918 526 594
Rybársky dom, Ruttkaya Nedeckého 2, tel.č. +421 905 741 581 (počas úradných hodín)

Členovia SRZ:
Kaprové denné
10,00 €

Kaprové detské týždenné
5,00 €

Lipňové denné
15,00 €

Pstruhové denné
15,00 €

Nečlenovia SRZ a cudzinci:
Kaprové denné
20,00 €

Lipňové denné
20,00 €

Pstruhové denné
30,00 €
Návrat na obsah