Revíry - SRZ MsO BB

Prejsť na obsah

REVÍRY 2019 - 2021


REVÍRY CHOVNÉBystrica (Banská Bystrica) - prítoky

Zákaz lovu po celý rok!
Charakter: Lososové vody pstruhové.
Účel: Chovný
Číslo: 3-0360-4-2
Popis revíru: Pravostranné prítoky Bystrice - potoky Cenovo s Racvalovským, Košiarsky, Laskomer a ľavostranné prítoky Bystrice - potoky Banský, Sásovský od ústia po pramene.


Hron č.8 a 9 - chovné potoky

Zákaz lovu po celý rok!
Charakter: Lososové vody pstruhové.
Účel: Chovný
Číslo: 3-1100-4-2
Popis revíru:
Pravostranné prítoky Hrona - Badínsky potok, Vlkanovský potok, Rakytovský potok, Kremnička I. + II., Udurná, Istebník a ľavostranné prítoky - Platina, Hronsecký potok, Peťovský potok, Môlčianský potok, Malé Plavno. Plavno, Driekyňa od ústia po pramene.

Hutná - prítoky

Zákaz lovu po celý rok!
Charakter: Lososové vody pstruhové.
Účel: Chovný
Číslo: 3-1210-4-2
Popis revíru: Potoky Vôdka od vodopádu v Ľubietovej po pramene a Slobodný potok od sútoku s Hutnou po pramene.


Tajovský potok - prítoky

Zákaz lovu po celý rok!
Charakter: Lososové vody pstruhové.
Účel: Chovný
Číslo: 3-4300-4-2
Popis revíru: Tajovský potok od sútoku Kordického a Tajovského potoka v obci Tajov po pramene, vrátane potokov Farebný, Mútňanský, Kordický a Riečanka.


Selčiansky potok

Zákaz lovu po celý rok!
Charakter: Lososové vody pstruhové.
Účel: Chovný
Číslo: 3-3680-4-2
Popis revíru: Selčiansky potok od ústia do rieky Hron po pramene s pravostrannými prítokmi - Lukačovský a Nemčiansky potok od ústia po pramene.

Hutná č.2

Zákaz lovu po celý rok!
Charakter: Lososové vody pstruhové.
Účel: Chovný
Číslo: 3-1201-4-2
Popis revíru: Potok Hutná (Ľubietovka) od cestného mosta pri píle na konci obce Ľubietová po pramene.

Moštenický potok č.2

Zákaz lovu po celý rok!
Charakter: Lososové vody pstruhové.
Účel: Chovný
Číslo: 3-2321-4-2
Popis revíru: Čiastkové povodie Moštenického potoka od sútoku Moštenického a Uhliarskeho potoka v obci Moštenica po pramene, vrátane Uhliarskeho potoka.A

REVÍRY LOVNÉBystrica (Banská Bystrica)

Všeobecný zákaz lovu od 1.októbra do 15.apríla!
Charakter: Lososové vody pstruhové.
Účel: Lovný
Číslo: 3-0350-4-1
Popis revíru: Potok Bystrica od ústia do rieky Hron po pramene, vrátane pravostranného prítoku Harmanec od ústia po pramene.

Hutná č.1

Všeobecný zákaz lovu od 1.októbra do 15.apríla!
Charakter: Lososové vody pstruhové.
Účel: Lovný
Číslo: 3-1200-4-1
Popis revíru: Potok Hutná (Ľubietovka) od ústia do rieky Hron po cestný most pri píle na konci obce Ľubietová a Vôdka od ústia po vodopád v Ľubietovej.

Lukavica

Všeobecný zákaz lovu od 1.októbra do 15.apríla!
Charakter: Lososové vody pstruhové.
Účel: Lovný
Číslo: 3-2100-4-1
Popis revíru: Čiastkové povodie potoka Lukavica od ústia do rieky Hron po pramene s pravostranným prítokom Jasenica.

Ľupčica

Všeobecný zákaz lovu od 1.októbra do 15.apríla!
Charakter: Lososové vody pstruhové.
Účel: Lovný
Číslo: 3-2120-4-1
Popis revíru: Čiastkové povodie Ľupčice od ústia do Hrona po pramene s ľavostrannými prítokmi - Bačúrovský potok, Podkonický potok a pravostranným prítokom Banský potok.

Malachovský potok

Všeobecný zákaz lovu od 1.októbra do 15.apríla!
Charakter: Lososové vody pstruhové.
Účel: Lovný
Číslo: 3-2150-4-1
Popis revíru: Malachovský potok od ústia do Hrona po pramene s prítokmi.

Tajovský potok

Všeobecný zákaz lovu od 1.októbra do 15.apríla!
Charakter: Lososové vody pstruhové.
Účel: Lovný
Číslo: 3-4290-4-1
Popis revíru: Tajovský potok od ústia do hrona po sútok Kordického a Tajovského potoka v obci Tajov.

Moštenický potok č.1

Všeobecný zákaz lovu od 1.októbra do 15.apríla!
Charakter: Lososové vody pstruhové.
Účel: Lovný
Číslo: 3-2320-4-1
Popis revíru: Čiastkové povodie Moštenického potoka od ústia do Hrona po sútok s Uhliarskym potokom v obci Moštenica.

Starohorský potok č.1

Všeobecný zákaz lovu od 1.októbra do 15.apríla!
Charakter: Lososové vody pstruhové.
Účel: Lovný
Číslo: 3-3880-4-1
Popis revíru: Starohorský potok od sútoku s Bysrickým potokom po cestný most v obci Staré Hory.

Hron č.8

Lov povolený po celý rok s druhovou ochranou!
Charakter: Kaprové vody s výskytom hlavátky.
Účel: Lovný
Číslo: 3-1090-2-1
Popis revíru: Čiastkové povodie rieky Hron od ústia potoka Lukavica po cestný most v Banskej Bystrici – Radvaň.

Hron č.9b

Všeobecný zákaz lovu od 1.januára do 31.mája!
Charakter: Lososové vody lipňové s výskytom hlavátky.
Účel: Lovný
Číslo: 3-1111-6-1
Popis revíru: Rieka Hron od cestného mosta pri zimnom štadióne v Banskej Bystrici po vakovú hať MVE Šalková a od cestného mosta v Šalkovej po ústie potoka Hutná (Ľubietovka) pri obci Lučatín.

Hron č.9c

Lov povolený po celý rok s druhovou ochranou!
Charakter: Kaprové vody s výskytom hlavátky.
Účel: Lovný
Číslo: 3-1112-2-1
Popis revíru: Rieka Hron od vakovej hate MVE Šalková po cestný most v obci Šalková.

Hronské rameno Plavno

Všeobecný zákaz lovu od 15. marca do 31. mája!
Charakter: Kaprové vody.
Účel: Lovný
Číslo: 3-5570-1-1
Popis revíru: Vodná plocha ramena Hrona pri obci Šálková. Časť ramena označená tabuľami v zalesnenom úseku je CHRO - celoročný zákaz lovu.

OR Pod Rybou

Všeobecný zákaz lovu od 15. marca do 31. mája!
Charakter: Kaprové vody.
Účel: Lovný
Číslo: 3-2670-1-1
Popis revíru: Vodná plocha odstaveného ramena v meste Banská Bystrica - časť Uhlisko.

VN Badín

Všeobecný zákaz lovu od 15. marca do 31. mája!
Charakter: Kaprové vody.
Účel: Lovný
Číslo: 3-4890-1-1
Popis revíru: Vodná plocha nádrže pri obci Badín. Na ľavej brehovej časti nádrže vo vzdialenosti 50 m od prítoku a na pravej brehovej časti vo vzdialenosti 60 m od prítoku po rybársku chatu je vyhlásená CHRO – celoročný zákaz lovu rýb !

VN Tŕstie

Všeobecný zákaz lovu od 15. marca do 31. mája!
Charakter: Kaprové vody.
Účel: Lovný
Číslo: 3-5870-1-1
Popis revíru: Vodná plocha nádrže na Mútňanskom potoku pod Suchým Vrchom pri osade Ortuty.

Zemný vodojem Badín

Všeobecný zákaz lovu od 15. marca do 31. mája!
Charakter: Kaprové vody.
Účel: Lovný
Číslo: 3-6151-1-1
Popis revíru: Vodná plocha nachádzajúca sa pri VN Badín.

REVÍR CHYŤ A PUSŤHron č.9a

Všeobecný zákaz lovu od 1.januára do 31.mája!
Charakter: Lososové vody lipňové s výskytom hlavátky.
Účel: Chyť a pusť
Číslo: 3-1110-6-4
Popis revíru: Rieka Hron od cestného mosta v Banskej Bystrici - Radvaň po cestný most pri zimnom štadióne v Banskej Bystrici.

MAPA REVÍROV SRZ MsO BBAutor: Julián Tomaštík
Návrat na obsah